AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

European Credit Transfer System - ECTS)

Avrupa Birliği (AB) şemsiyesi altında ortak değerler çerçevesinde bütünleşmek isteyen Avrupa ülkelerinin uygulamaya koymuş olduğu Avrupa Birliği Programları'nın amacı, ülkeler arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmektedir. Bu programların uygulanması, sosyo-ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda ülkelere büyük katkıda bulunmaktadır.

AB eğitim programlarından Hayatboyu Öğrenme Programı, eğitime Avrupa boyutunu getirmeyi ve katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirerek eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Hayatboyu Öğrenme Programı 'nın eylem planları arasında yer alan ve yükseköğrenime tahsis edilen programı olan ERASMUS'un başlamasıyla, öğrencilerin yurtdışında görmüş oldukları eğitimlerinin tanınması, hem kendileri hem de ülkelerindeki yükseköğretim kurumları için sorun haline gelmiştir.

Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için AB tarafından Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) geliştirilmiştir. ECTS kurumlar arasında köprü görevi yaparak geçişi sağlamakta ve öğrencilere geniş seçenekler sunmaktadır. Sistem, başarı ve öğrenme düzeyleri için ortak bir platform oluşturarak kurumların başarıyı değerlendirmelerini kolaylaştırmaktadır. Böylece ulusal yükseköğretimin uluslararası düzeyde yorumu kolaylaşmaktadır.

ECTS'İN TEMEL ÖZELLİKLERİ

ECTS sistemi 3 ana unsura dayanmaktadır.Bunlar; bilgi (programlar ve öğrenci başarısı hakkında), ikili sözleşme (kurumla öğrenci arasında) ve ECTS kredisinin kullanımıdır (öğrenci iş yükünün göstergesi olarak). Bu üç temel unsur bu alanda şu üç dokümanı gerekli kılmaktadır; Bilgi paketi, başvuru formu/ öğrenme anlaşması ve not dökümü (transkript). ECTS sistemi çoğunlukla çalışmalarını yurtdışında yürütmek isteyen öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılır.

ECTS içerik, yapı ya da programların denkliği gibi konularda düzenleme yapmaz. Tüm bu konular ilgili yükseköğretim kurumunun işbirliği sözleşmesinde belirtmesi gereken kalite ile ilişkili konulardır. ECTS kurumlar arası geçişi kolaylaştırır ve akademik tanınma için temel oluşturur.

Tam akademik tanınma; yurtdışında alınan eğitimin (içerik ve program farklılaşsa bile), gelinen üniversiteyle karşılaştırılabilir bir sürede tamamlanmasıdır.

ECTS'nin kullanımı gönüllülük esasına ve karşılıklı güvene dayanır. Her kurum kendi ortağını seçer.

ECTS şu yollarla geçişlilik sağlar;

ECTS kredisi: Bu kredi, öğrencinin her bir ders için tamamlaması gereken işgücünü gösteren sayısal değerdir.

Bilgi paketi: Çalışanlara ve öğrencilere bölümler, fakülteler, organizasyon, çalışanların genel yapısı ve ders üniteleri hakkında yazılı bilgi sağlar (Bkz. Bilgi Paketi bölümü).

Not dökümü (Transkript): Öğrenci başarısını gösterir not dökümü, kurumlar arası geçiş sağlayabilecek ve dönüşümü kolay olacak nitelikte olmalıdır.

Öğrenim anlaşması: Öğrencinin geldiği kurum, ev sahibi kurum ve öğrenci arasında yapılan ve çalışma programları dersler için gerekli ECTS kredilerini gösteren bir anlaşmadır.

Yurtdışındaki çalışmaların akademik tanınması için iyi iletişim ve esneklik gereklidir. Bu açıdan ECTS koordinatörlerine akademik ve yönetimsel açıdan önemli roller düşmektedir

ECTS kredileri, modüler eğitim alan doktora öğrencileri tarafından da kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Öğrencilere düzenli bir ders ünitesi sunulmalı ve öğrenciler gittikleri üniversitenin kendi öğrencileri için uyguladıkları programdan farklı bir programa tabi tutulmamalı, aynı programı izleyebilmelidirler.

ECTS ileri düzeyde yurtdışındaki çalışmalara olanak sağlar. ECTS ile öğrenciler gittikleri kurumda eğitimlerini tamamlayabilir, hatta isterlerse üçüncü bir kuruma geçebilirler. Bu durumun kabul edilebilir olup olmadığına kurumların kendisi karar verir. Bu noktada not dökümü öğrencinin akademik geçmişi hakkında bilgi verir ve kurumun karar vermesine yardımcı olur.

ECTS'İN KULLANIMINDAKİ TEMEL KOŞULLAR

Kurumsal İsteklilik

ECTS gönüllü katılım, geçişlilik, esneklik ve karşılıklı güven esaslarına dayanır. Çalışanlar ECTS'nin mekanizması ve genel prensipleri hakkında bilgilendirilmelidir.

ECTS uygulamasına geçilmeden önce özellikle şu çalışmaların yapılması gerekir;

ECTS kurum koordinatörünün atanması,

Fakülte ve bölümlerdeki konu alanlarına göre ECTS bölüm koordinatörlerinin atanması,

Ders üniteleri için ECTS uyarlamasının yapılması,

ECTS'nin kullanılacağı tüm bilgi alanlarında A.B. dilleri ve ulusal dilde birer bilgi paketinin oluşturulması.

ECTS başvuru formları, transkriptler ve öğrenme anlaşmasının kullanılması.

Problemlerin Çözümü:

ECTS akademik tanınmayı göreceli olarak daha kolay bir hale getirir. Fakat öğrencilerin gelecekleri açısından düşünüldüğünde, her zaman alınması gereken önemli akademik ya da pratik kararlar vardır. ECTS ile kurumlar misafir öğrencilere kendi öğrencileri ile aynı süreci uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırmaktadırlar.

ECTS KREDİSİ NEDİR?

ECTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu is yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer. ECTS kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil edilir.

ECTS kredileri öğrenci iş yükünü ölçmede kesin değil daha çok göreceli ölçütlerdir. Krediler sadece bir dersin o kurumdaki iş yükünün ne kadarını karşıladığını gösterir.

ECTS'de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. Program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.

ECTS KREDİLERİNİN DÜZENLENMESİ

Ders Üniteleri için ECTS Kredileri Nasıl Düzenlenecektir?

ECTS kredileri yukarıdan aşağı doğru düzenlenmelidir. Başlangıç noktası programın genel yapısı olmalı ve öğrencilerin bir akademik yılda tamamlamaları gereken iş yükü çalışma saatleri temel alınmalıdır. Kredilerin aşağıdan yukarı doğru düzenlenmesi oldukça karışıktır. Bu durumda yıllık ECTS kredileri toplamı 60 krediyi aşabilir ve kredi transferi daha zor bir hale gelebilir.

ECTS kredilerinin puanlandırılmasında buçuklu değerler (1.82 gibi) vermekten kaçınılmalı ya da zorunlu durumlarda yarım kredi verilmesi (2.5 gibi) yoluna gidilmelidir.

ECTS kredilerinin kullanımı kurumları ortak bir temelde birleştirirken, programlarının yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Bazı durumlarda ECTS kredilerini düzenlemek için basit bir matematiksel çalışma yeterli olabilirken, bazı durumlarda fakülte, bölüm ya da kurumlarda önemli anlaşmalar gerektirebilmektedir.

Tüm ders ünitelerinin eşit yüklere sahip olduğu modüler programlarda ya da öğrenci iş yükünün kredi ile gösterildiği durumlarda; bu kredileri ECTS kredisine dönüştürmek yeterli olacaktır. Örneğin Norveç sistemi bir akademik yılda 20 kredinin tamamlanması gereken modüler kredili bir sistemdir. Norveç kredi sistemini ECTS kredisine çevirmek için kredi değerlerini üçle çarpmak yeterlidir.

Bazı durumlarda akademik yıldaki sömestriler arasındaki kredi dağılımı eşit olmayabilir. Toplamda bir akademik yılda alınan kredi sayısı 60 olmak koşuluyla eşitsizlik sorun olmayacaktır. Böyle bir durumda, bilgi paketinde konuyla ilgili bilgi verilmesi çalışmalarını yurtdışında devam ettiren öğrenciler için yararlı olacaktır.

ECTS'nin genel felsefesi, krediler vasıtasıyla esnekliği sağlamaktır. Benzer çalışma alanları arasındaki kredilerin uyumluluğu kurumların inisiyatifindedir.

Hangi Ders Üniteleri için ECTS Düzenlenmelidir?

ECTS kredisi seçmeli ya da zorunlu tüm ders üniteleri için düzenlenmelidir. Ayrıca proje, tez, alan çalışması gibi program dahilindeki çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilir.

ECTS Kredisi ile Dersin Zorluğu Arasında Bir İlişki Var mıdır?

Ders zorluğu ile dersin ECTS kredisi karşılığı arasında bir ilişki yoktur. Ders hakkındaki ayrıntılı bilgi dersin verildiği kurumca düzenlenen bilgi paketinde verilir. Bu pakette, dersin amaçları, ön koşulları, öğrenme ve öğretim yöntemleri, değerlendir yöntemleri ve ders içerikleri yer alır. Bu bilgiler akademik anlamdaki temel bilgiler niteliğini taşır. Tüm bu bilgiler gidilecek kurumun uygunluğunun değerlendirilmesi açısından öğrencilere ve koordinatörlere yardımcı olur. İş yükünün değerlendirilmesi ve dersin kredilendirilmesi tamamen akademisyenlerin inisiyatifindedir. Dersler düzeylerine göre ECTS kredisine sahip olmazlar.

Ders Saatleri ile ECTS Kredileri Arasında bir İlişki Var mıdır?

Ders saatleri ile ECTS kredileri arasında bir ilişki vardır, ancak ECTS kredilerine sadece ders saatleri dahil değildir. Kredilere ders kapsamında öğrencinin tamamlaması gereken tüm iş yükü (projeler, ödevler, tez çalışmaları vs.) dahildir. Eğer bir akademik yılda bir dersin içeriği geleneksel yüz-yüze eğitim ve sınavlardan ibaretse; ECTS kredileri ders saatleri ile doğrudan ilişkili olacaktır. Ders ilerledikçe içeriği ve yapısı da değişebilir, toplam ECTS kredisi 60 olmak zorunda olmasına rağmen ders saatleri değişebilir. Örneğin aynı program için toplam ECTS kredisi 60 olmak zorunda olmasına rağmen bir kurum 5 kredilik ders saati için 24 ders saati, 6 görüşme saati, 60 kişisel çalışma için zaman ayırırken; diğer bir kurum aynı 5 saatlik ders ünitesini 24 saat ders, 36 saat görüşme, 30 kişisel çalışma saati şeklinde düzenleyebilir. İki kurum da toplam iş yükü içerisinde karşılaştırılabilir sonuç elde ederler. Görüşme saatleri ve bireysel çalışma saatleri farklı olsa da eşit sayıda ECTS kredisi verirler.

Ders kapsamında labaratuar çalışmalarının yapıldığı durumlarda daha karışık bir süreç vardır. Labaratuar saatleri geleneksel ders sisteminden oldukça farklıdır. Laboratuvar çalışmaları derslerle eşit tutulamayacağından laboratuvar saatleri ders saatlerinin dörtte biri ya da ya da yarısı kadar ECTS kredisi alabilirler. Proje çalışmalarının bireysel çalışma ağırlıklı olduğu durumlarda saat yerine hafta olarak değerlendirme yapmak daha uygun olacaktır.

Birden Çok Programda Verilen Dersler

Bazı durumlarda farklı programlara devam eden öğrencilerin ortak olarak aldıkları bir ders, toplam iş yükünün hesaplanması sırasında farklı krediler alabilir. Kredi dönüşümünü yeni yapmaya başlayan bölümler başlangıçta aynı dersler için farklı krediler düzenleyebilirler. Ancak uzun vadede kurumların her bir ders için tek bir kredi belirlemesi tercih edilecektir.

Seçmeli Dersler

Daha önce de bahsedildiği gibi seçmeli dersler zorunlu dersler gibi dersin programdaki yıllık iş yükünü göz önüne alarak kredilendiridir. Kredi düzenlemesine yeni başlayan bölümler kısa vadede farklı kredi oranlarını kabul edebilir, ancak uzun vadede her bir dersin belirlenmiş bir kredi yükü olmalıdır.

Kurumun Eğitim Süresinin Öğrencinin Ortalama Çalışma Süresine Uymadığı Durumlar

Bazı yükseköğretim sistemlerinde öğrencilerin devam ettikleri programı tamamlama süreleri kurumun o alan için ön gördüğü yasal çalışma süresinden daha fazla olabilir. ECTS kredileri kurumun kendi öğrencilerinin programı tamamlama süresi göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler için bu durum problem yaratabilir.

Ayrıca bazı kurumlarda öğrenciler sınavlarını kendileri için uygun farklı sınav tarihlerinde alabilirler, hatta kendilerini konu alanında yetkin hissedene kadar sınavları erteleyebilirler. Tüm bu durumlarda ziyaretçi öğrenciler 60 kredilik ders almakta kurumun kendi öğrencilerine göre daha fazla zorlanabilirler. Bu yüzden öğrenci ve koordinatörün iş yükü bakımından gerçekçi bir program hazırlayabilmesi için durumun bilgi paketinde açıkça belirtilmesi gerekir.

ECTS KREDİLERİNİN VERİLMESİ

Ders Üniteleri için Kredi Düzenlemesi ile Öğrencilere Kredi Verilmesi Arasındaki Fark Nedir?

Her bir ders ünitesi için ECTS kredisi düzenlenir ancak, sadece dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere kredi verilir. Yani öğrenciler sadece derse katılarak ya da eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında sürdürerek ECTS kredisi alma hakkına sahip olmazlar. Öğrencilerin gittikleri kurumca belirlenmiş değerlendirme kriterlerine uygun olmaları ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmeleri gerekir. Değerlendirme süreci bir çok farklı formda (yazılı, sözlü değerlendirme, sunumlar vs.) olabilir.

Misafir Öğrenci Kurumun Yaptığı Sınavlara Katılamazsa Ne Olur?

Bazı programlar birkaç akademik yıla dağılmış entegre öğretim modüllerinden oluşur. Öğrenciler bu modülleri tamamladıktan sonra ders sonu sınavına girme hakkına sahip olurlar. Böyle bir sistem ziyaretçi öğrenciler için problem yaratabilir. Bu öğrenciler gittikleri kurumda geçirdikleri süre içerisinde ders modüllerinin hepsini tamamlayamadıklarından sınava girip gerekli ECTS kredisini alamayabilirler.

Alternatif Çözüm : Bu durumdaki kurumlar programlarını ECTS'ye uygun hale getirmek istiyorlarsa diğer kurumlardan gelecek öğrencileri düşünerek düzenleme yapmalıdırlar. Eğer derslerin düzenlenmesinde bir değişiklik yapılmıyorsa dışardan gelen öğrenciler için dersin farklı düzeylerinde ECTS kredisi verilmesi yoluna gidilebilir.

Sınavda Değişiklik Yapılması

Daha önceden de belirtildiği gibi, sadece kurum değişikliği yapılarak eğitimin bir bölümünün yurtdışında alınması yeterli olmayıp öğrencilerin gittikleri kurumdaki sınavlarda başarılı olmaları beklenmektedir. Erasmus ve ECTS deneyimleri çoğu kurumun öğrencileri için tam akademik tanınmayı garanti ettiklerini göstermiştir. Bazen sınavlar konu alanının çok daha geniş bir çerçevesini kaplamakta ve değiştirilememektedir. Bu durumda ev sahibi kurum öğrenciye sınav yerine geçebilecek tüm olası yolları (ev ödevi gibi) uygulama imkanı vereceğini garantilemelidir.

Proje ve Alan Çalışmaları

Tüm ders üniteleri için değerlendirme yöntemleri ve öğrenme durumları bilgi paketinde belirtilmelidir. Ev sahibi kurumun kuralları, katılım esasları da bu pakette bahsedilmesi gereken konulardandır.

Krediler öğrenci başarısına göre fazla ya da az verilmez. Bir ders için verilen kredi miktarı başarılı olan tüm öğrenciler için eşittir. Öğrenci performansının kalitesi verilen notlara yansıtılır. (Bkz. ECTS Notlandırma Ölçeği Bölümü)

ECTS KREDİ TRANSFERİ

Nasıl Transfer Ediliyor?

Her iki kurum da değişim için not dökümü hazırlarlar (Bkz. Transkript bölümü). Her bir öğrenci için yurtdışına gitmeden önce ve dönüşlerinde hazırlanan bu not dökümlerinin birer kopyası öğrenciye verilir. Kurum öğrencinin geçici olarak gittiği kurumda aldığı kredileri akademik olarak tanıyarak üniversitesinde eğitimine devam etmesini sağlar. Öğrenme anlaşması ile onaylanan programlar için alınan kredilerin transfer edileceğinin garantisi önceden verilir (Bkz. ECTS Başvuru Formu/ Öğrenme Anlaşması).

İki Tür Kredi Transfer Sistemi Sıkça Kullanılır;

1. 1. 1. Ev sahibi kurumun yıllık ya da dönemsel derslere sahip olduğu durumlar. Burada kurumla öğrenci arasında yapılan öğrenme anlaşması derslerin dönemsel ya da yıllık olacağını gösterir. Başarılı öğrenciler kendi okullarına döndüklerinde kredilerini almaya hak kazanırlar ve böylece tam akademik tanınma sağlanır.

2. 2. 2. Kurumların yeterlik ölçütlerini yıllar içinde alınan ders üniteleri listesi ile belirlediği durumlar. Öğrenme anlaşmasında kurumca tanınan ders ünitelerinin listesi yer alır. Dersler gidilen kuruma göre düzenlenebilir ancak dönüşte başarılı öğrenciler kendi kurumlarının sistemine göre kredi alırlar. Bu durumda gidilen kurumdan alınan kredilerle kurumun kredi sayısı örtüşmelidir. Böylece tam akademik tanınma sağlanır.

İkinci modelin kullanımı daha zordur. Burada sistemler ünite ünite transfer edilir ya da bazı alanlarda özel ön koşullar vardır. Seçmeli ders olanaklarının çok olduğu kurumlarda öğrenci hareketliliği ve ECTS öğrencilere daha geniş olanaklar sunmak amacıyla kullanılabilir.

Kredilendirmede Yapılan Yanlışların Düzeltilmesi :

Kredilerin verilmesi gidilen kurumun inisiyatifindedir ve bazı öğrenciler bekledikleri kredileri alamadan kendi kurumlarına dönmek zorunda kalabilirler. Eğer gidilen kurum kendi öğrencilerini değerlendirmek için ikinci bir şans tanırsa ziyaretçi öğrenciler bu durumdan faydalanabilirler.

Ciddi hataların yapıldığı durumlarda, öğrenciler gittikleri dönemi kendi okullarında tekrar edebilirler. Kısmi hatalarda, öğrencinin bağlı olduğu kurum öğrenciyi değerlendirebilir ve kredi verebilir. Bu durumda kurumsal düzenlemeler oldukça farklıdır.

ECTS KOORDİNATÖRLERİ

ECTS kullanan kurumlar bir ECTS kurum koordinatörü ve her bir katılımcı fakülte ya da bölüm için birer ECTS bölüm koordinatörü atamak zorundadırlar. Bu kişilerin görevi ECTS'nin yönetimsel ve akademik yönleri ile ilgilenmek ve öğrencilere danışmanlık yapmaktır.

ECTS Kurum Koordinatörü

Kurumsal koordinatörün asıl görevi ECTS prensipleri ve mekanizması ile kurumun bağlantısını sağlamaktır.

Genel görevleri ECTS'nin kurum içi ve dışında kullanımını yaygınlaştırmaktır. Örneğin uluslararası işbirliği programlarında, ECTS'nin pratik yönlerinin geliştirilmesinde ve bölüm koordinatörlerine destek verilmesinde yardımcı olabilirler.

Özellikle büyük kurumlarda kurum koordinatörünün akademik ve yönetimsel yapıyla güçlü bağlarının olması çok önemlidir.

ECTS Bölüm Koordinatörü

ECTS Bölüm Koordinatörü, öğrenci ve akademik personelin fakülte ya da bölüm içerisinde ECTS'nin pratik uygulanışı ve akademik yönleri ile ilgili konularda yardımcı olur.

Öğrencileri ECTS'nin pratik detayları hakkında bilgilendirir (Örn: partner kurumlardaki bilgi paketlerine ulaşmada öğrencilere yardımcı olur). Bölüm koordinatörü öğrencilere ilgilendikleri alanlarla çalışabilecekleri olası akademik programlar arsında bağ kurmaları için danışmanlık yapar.

Kurumlar arasındaki iletişim bölüm koordinatörlerince sağlanır. Bölüm koordinatörleri, başvuru formlarının ve imzalı kopyalarının değişiminde, çalışma programları hakkında görüş bildirmede, not dökümünün hazırlanmasında görevlidirler.

İki koordinatör de kurumlara gelen öğrencilerle iletişimin sağlanması için yardımcı olurlar. Bu kişiler ayrıca yurtdışına giden öğrencilerin gittikleri kurumdaki ilerlemeleri ve kurumla düzenli ilişkilerin kurulması gibi konularda aracı görevi yaparlar.

BİLGİ PAKETİ

Bilgi paketleri öğretmenler ve öğrenciler için danışmanlık görevi yaparak kendilerine uygun programı seçmelerini ayrıca yurtdışındaki çalışmalarını planlamalarını sağlayarak program geçişliliğini artırmayı hedefler. Bilgi paketi öğrencilerin koordinatörlerle ve diğer kurumlarla kendilerine uygun yurtdışı olanaklarını seçmedeki ilk aşamadır. Gidilecek kurum ilk başvuruyu kabul ettikten sonra ayrıntılı bilgi verilebilir.

Bilgi paketleri sistematik olarak her yıl güncellenmeli ve ilgililer, öğrenciler ve öğretmenler için kolayca ulaşılabilir nitelikte (basılı kaynak olarak ve diskette) olmalıdır. Partner kurumlar arasında bilgi ağının kullanılması etkililiği artıracaktır. Her kurumun bilgi paketlerini kendi dillerinde ve en az bir Avrupa dilinde oluşturması ve öğretmen ve öğrencileri zamanında bilgilendirmesi gerekir.

ECTS katılımının artmasıyla ECTS bilgi paketinin internette ulaşım olanakları artmıştır. Bu gelişme olumlu olmakla birlikte partner kurumların her ikisinde de öğrenci, öğretmenlerin internet olanaklarının yeterli olması durumunda kullanılabilir. Her iki durumda da (internette ya da kağıt üzerinde) ECTS bilgi paketleri ECTS kredisi verilen tüm programları ve ders ünitelerini içermelidir. Ayrıca bu paketteki bilgiler kurumsal/ulusal kredi ile ECTS kredisi arasında karışıklığa yol açmayacak şekilde açık olmalıdır.

Bilgi paketi hazırlanırken özellikle şu noktalara dikkat edilmesi gerekir;

- - - Ders ünitelerinin tanımları,

- - - Sınav sistemleri ve notlandırma hakkında detaylı bilgi,

- - - Krediler.

Bilgi paketindeki içerik aşağıda belirtilen şekilde organize edilebilir. Bu organizasyondaki içeriğe uymak ya da uymamak kuruma bağlıdır. Ancak ECTS kullanan kurumlarca bu yapının uygunluğu onaylanmıştır.

Bilgi Paketinde Bulunması Gerekenler

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ- ECTS Nedir?

I-Kurum

A- A- A- İsmi ve açık adresi

B- B- B- Akademik takvim C- C- C- Kurum Koordinatörü

D- D- D- Kurumun Genel Tanımı

E- E- E- Kayıt

II-Genel Pratik Bilgiler

A- A- A- Ev Sahibi Ülke Özellikleri

B- B- B- Ulaşım

C- C- C- Yaşam masrafları

D- D- D- Konaklama

E- E- E- Sağlık ve Sigorta

1. 1. 1. Sağlık kurumları

2. 2. 2. Özel öğretime muhtaç öğrenciler

3. 3. 3. Sigorta içeriği

F- F- F- Ev Sahibi Kurumun Çalışma Olanakları

1. 1. 1. 1. Kütüphaneler

2. 2. 2. 2. Diğer olanaklar

G- G- G- Diğer Pratik Bilgiler

H- H- H- Sosyal Aktiviteler

III- Bölüm

A- A- A- Genel tanımı: Bölümün ve derslerin genel karakteristik özellikleri hakkında bilgiler

B- B- B- Programın Yapısı

1. 1. 1. 1. Yeterlikler

2. 2. 2. 2. Ders yapısı diyagramları

C- C- C- Bireysel ders üniteleri

IV- Sözlük

V- Örnek

İÇERİKTE BULUNMASI GEREKENLER

GİRİŞ- ECTS Nedir?

Giriş bölümünde ECTS'nin kısa bir tanımı verilir. Bu tanım öğrencilerin ve bilgi paketini okuyanların yararlanması amacıyla yapılır. (Giriş örneği ekler bölümünde verilmiştir).

I- KURUM

A- A- A- İsim ve adresi: Kurumun ülke ve şehir kodunu içeren telefon ve faks numaraları ve e-mail adresleri bu bölümde verilir. Şehir merkezinin ya da üniversite kampüsünün bir haritası da kurum hakkında genel bilgi edinilmesi amacıyla bu bölümde verilebilir.

B- B- B- Akademik takvim: Bir akademik yıldaki yıllık ve dönemsel programlar, sınav ve tatil günleri ile ilgili bilgiler burada verilir.

C- C- C- ECTS kurum koordinatörü: Koordinatörün adı, adresi, telefon, faks ve e-mail bilgileri, ayrıca koordinatörle iletişime geçilemediği durumda bilgi alınabilecek kişilerin isim ve telefonları bu bölümde bulunması gereken temel bilgilerdendir.

D- D- D- Kurumun genel tanımı: Kurumun kısa tarihi, yapısı ve büyüklüğü (öğrenci ve öğretim üyesi sayıları) bilgi paketinde bahsedilmesi gereken bilgilerdendir.

E- E- E- Kayıt prosedürü: Bu bölümde temel olarak kurum hakkındaki şu bilgiler yer almalıdır:

1. 1. 1. Son başvuru tarihi,

2. 2. 2. Kayıt ve onay almak için son gün,

3. 3. 3. Varsa bilimsel hazırlık programları hakkında ayrıntılı bilgi,

4. 4. 4. Dil ile ilgili ön-koşullar (gerekli olan dil yeterlik derecesi, dil hazırlık kursları, vs.)

5. 5. 5. Eğer gerekiyorsa öğrencilerden sağlanacak olan finansal yardımlar.

II. GENEL PRATİK BİLGİLER:

A-Ev Sahibi Ülke Formaliteleri

Yabancı bir ülkeye eğitim için gelen öğrencilerin, barınma, çalışma izni alma ve kendilerine uygun eğitim kurumlarına kayıtları için gerekli tüm bilgilere yeterince açık biçimde sahip olmaları gerekmektedir.

Bilgi Paketi ayrıca öğrencilerin yurtdışına çıkmadan kendilerine gerekli olan faydalı bilgilerden oluşan bir kontrol listesini içerebilir.

B- Ülkeye Gidiş:

Öğrencilere gidecekleri eğitim kurumunun adresi, telefonu ve faks numaraları verilmelidir. Ayrıca öğrencilerin gittikleri ülkede ne zaman, nerede ve kimin tarafından karşılanacakları hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

C- Yaşam Masrafları:

Yurtdışında eğitim görülecek olan yerdeki ortalama yaşam maliyetinin hesaplanılıp öğrencilere sunulması gerekmektedir. Birkaç aylık bir süre için öğrencilerin harcama kapsamı içinde olacağı düşünülen tahmini miktarın da açıklanması öğrenciler için faydalı olacaktır.

D-Barınma:

Bu bölümde öğrencilerin kendilerine uygun kalacak yer bulma ve konaklama konusunda detaylı bilgi alabilecekleri kişilerin iletişim adresleri ayrıntılı bir şekilde verilmelidir.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını giderebilmesi için bilmeleri gereken önemli bilgiler de bu bölümde sunulmalıdır (kayıt için gerekenler, kayıt bitiş tarihi vb). Engelli,özel ilgiye muhtaç ya da eşi veya çocukları ile birlikte kalmak durumunda olan özel tipteki öğrencilere ilişkin barınma olanakları hakkında da bilgi verilmelidir. Öğrencilere farklı türdeki barınma seçenekleri hakkında yeterli bilgi verilerek onlara karşılaştırma ve kendilerine en uygun olasılığı seçme olanağı sunulmalıdır.

E- Sağlık ve Sigorta Olanakları:

1- 1- 1- Sağlık kurumları: Öğrencilere yararlanabilecekleri tıbbi olanaklar ve hastane servisleri açıkça belirtilmelidir.

2- 2- 2- Özel İlgiye Muhtaç Öğrenciler: Bu öğrencilerin iletişime geçebilecekleri servislerdeki kişinin ya da kişilerin isimleri, telefonları, açık adresleri ve ilgili servisin e-mail adresi açıkça belirtilmelidir.

3- 3- 3- Sigorta kapsamı: Öğrenciler, eğitim gördükleri ülkenin sosyal güvenlik sistemi içerisinde sağlık sigortaları kapsamında neler olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Karşılaşabilecekleri olası riskler ve sigorta kapsamı dışında tutulabilecek durumlar hakkında da bilgi verilmelidir.

F- Ev Sahibi Kurumun Akademik Olanakları

1- 1- 1- Kütüphane: Eğitim görülecek kurumdaki kütüphane ya da diğer olanaklarının nasıl kullanılacağı, açılma kapanma saatleri ve kullanımı halinde ne kadar ücret ödeneceği gibi konular yeterince açık biçimde öğrencilere aktarılmalıdır.

2- 2- 2- Diğer olanaklar: Bölümlerdeki labaratuar, bilgisayar olanakları, tıp öğrencileri için hastane olanakları gibi bilgiler bu bölümde ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.

G- Diğer Pratik Bilgiler:

Günlük yaşamda karşılaşılabilecek sorunların çözümü hakkında bilgiler (ulaşım, banka hesabı açılması vb) bu bölümde belirtilmelidir.

H- Sosyal Aktiviteler:

Bu bölümde öğrencilerin faydalanabileceği sportif ve kültürel faaliyetler, öğrenci toplulukları hakkında ayrıntılı bilgiler (iletişim noktaları, üyelik şartları gibi) yer almalıdır. Etkinlikler hakkındaki genel bilgiler, faaliyetin türüne göre gruplandırılarak verilmelidir.

III. BÖLÜM

A- A- A- Bölümün genel tanımı: Bu bölümde bilgi paketinde bulunması gereken temel bilgiler şunlardır;

1- 1- 1- ECTS bölüm koordinatörü. Koordinatörle iletişim kurulabilmesi için gereken tüm bilgiler, ECTS ofisinin, koordinatörün, ve koordinatörün ofiste bulunmadığı anda onun sorumluluğunu üstlenen kişinin tam ismi, telefonu, faks numarası ve e-mail adresleri.

2- 2- 2- Bölümün genel yapısını içeren kısa bir tanıtım (öğretim elemanı sayısı, öğrenci sayısı, ve bölümün hangi araştırma alanlarına ilgi duyduğu vb)

3- 3- 3- Bölümün fiziksel olanaklarını belirten kısa bir tanıtım (laboratuarlar, kütüphane, vb)

4- 4- 4- Bölümdeki programlar ve süreleri. 5- 5- 5- Öğrenme ve öğretme yöntem ve teknikleri, değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi ve değerlendirmede izlenen yolların ortaya konulması (yazılı ve sözlü sınavlar, laboratuar çalışmaları, alan çalışmaları vb). Eğer değerlendirme her ders için farklı biçimde yapılacaksa, bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler ‘kişisel ders üniteleri' (Bkz. C) bölümünde öğrencilere verilecektir.

6- 6- 6- Kurumunun kullandığı notlandırma çizelgesi: Her eğitim kurumu bir notlandırma sistemi kullanır. Avrupa'da bir çok farklı sistem kullanılmaktadır. Öğrencilere gittikleri kurumun hangi notlandırma sistemini kullandığı açıkça gösterilmeli, eğer gerekiyorsa her bir ders ünitesi için ECTS karşılığı verilmelidir (Bkz. ECTS Notlandırma Sistemi).

B- B- B- Programın Yapısı : Bu bölüm yukarıda verilen bilgileri tamamlayıcı bir biçimde aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır.

1- 1- 1- Yeterlilikler: Bölüm tarafından önerilen programların tanımı ve yapısı. Ayrıca öğrencilerin belirtilen programları tamamlayabilmeleri için neler yapmaları gerektiği bu bölümde belirtilir.

2- 2- 2- Ders Yapısı Diyagramı: Bölüm tarafından önerilen derslerin yapısını gösteren ve her ders için düzenlenmiş ECTS kredilerini gösteren diyagramlar ve tablolar ilgililer için yararlı olabilir (Bkz. bölüm sonundaki örnekler, ECTS kredileri bölümü).

 

C- C- C- Bireysel Ders Üniteleri: Kural olarak tüm dersler bilgi paketinde yer almalıdır. Bölüm tarafından belirlenen dersler global bir yaklaşım ile modüllere ayrılabilir.

Derslerin açılabilmesi için belli sayıda öğrencinin gerektiği durumlarda bu durum ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Sözü edilen bu minimum sayı açıkça belirtilmelidir. Bazı durumlarda, projelerin ECTS kredi karşılığı olmasa bile öğrenciler başladıkları programı tamamlayabilmek için bu projelere (İngiltere'de master derecesi gibi) katılmak durumunda olabilirler. Bu tür projeler ve değerlendirme prosedürleri bilgi paketinde ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. Bu tür bireysel ders üniteleri Bilgi paketinin en önemli bölümündür ve şu bilgileri içermelidir:

1- İsim: Dersin ismi ve kodu

2- Tanım: Her dersin içeriğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Böylece dersi alacaklar söz konusu dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirler.

3- Düzey:Dersin düzeyi ders hakkındaki şu bilgilerden anlaşılabilir:

-Ön koşulları: öğrencinin o dersi alabilmesi için daha önceden edinmiş olduğu bilgi birikimi.

-Hedefler ve amaçlar: dersin sonucunda öğrencilerde görülmesi istenen davranışların tanımı.

   -Bibliyografya: dersin işlenişinde kullanılacak kaynaklar.

4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Bilgi paketi dersin zorunlu mu seçmeli mi olduğunu açıkça belirtmelidir. Ayrıca dersin hangi koşullardaki öğrencilere verileceği de belirtilmelidir.

5-Öğretim Elemanları: Dersleri verecek öğretim elemanların tam ismi verilmelidir.

6- Süre: Dersin başarı ile tamamlanması için gereken haftalık, dönemlik ve yıllık süre belirtilmelidir. Eğer mümkünse ders diyagramı (yukarıda B2 bölümünde bahsedilen) bölümünde belirtilmelidir.

7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Aşağıda belirtilen öğrenme ve öğretme yöntemlerine hangi ağırlıkta ve hangi süre içinde başvurulacağı açıkça belirtilmelidir.

- - - düz anlatım,

- - - özel görüşmeler,

- - - grup seminerleri ve çalıştaylar (workshop)

- - - laboratuar çalışmaları,

- - - alan çalışmaları ve projeler,

- - - diğer uygulamalı çalışmalar,

- - - uzaktan öğretim yöntemleri,

- - - diğer yöntemler.

8- Değerlendirme: Derslerin değerlendirme yapısı, süresi ve sıklığı detaylı bir biçimde açıklanmalı ve tanımlanmalıdır. Okulun standart olarak belirlediği sınav tarihlerinin dışında sınav periyodu söz konusu ise bu da belirtilmelidir.

Bazı eğitim kurumlarında özellikle yabancı öğrenciler için değişik uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Sözü edilen öğrencilerin sınavlarda sözlük kullanmaları , sınavlarda ekstra zaman tanınması gibi farklı uygulamalar açıkça belirtilmelidir.

Aşağıda verilenler genel olarak öğrencilerin değerlendirilmesinde izlenen yollardır.

- - - yazılı ve sözlü sınavlar,

- - - açık uçlu sınavlar,

- - - tez çalışmaları,

- - - projeler,

- - - sürekli değerlendirmeler.

9- 9- 9- Dil: Derslerde kullanılan dil belirtilmelidir.

10- ECTS kredisinin tahsisi: Bir akademik yılda tüm derslerin ECTS kredi toplamı 60 olmalıdır. Modül yapıda olan dersler için de durum aynıdır. Diğer çalışmalarda (tez, labaratuar çalışmaları, alan çalışmaları gibi) ders kapsamında sayılarak ECTS kredisi verilmelidir.

IV- SÖZLÜK

Bilgi paketinde kullanılan terimlerin yanlış anlaşılmaması için sözlük kısmının bulunması yararlı olacaktır. Örneğin "seminer" kavramı birçok ülkede farklı anlamlara gelmektedir.

V- İYİ UYGULAMALARIN SUNULMASI

Ders yapılarının ve bireysel ders ünitelerinin başarılı uygulama örneklerinin sunulması yaralı olacaktır.

PROGRAM DERS YAPILARI - Örnek 1

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletme programının amacı, öğrencileri uluslararası organizasyonlarda, kamu yönetiminde ve iş hayatında uluslararası bakış açısı ile mesleki yeterliliklerle donatmaktır.

Program iş yönetimi, Ekonomi ve Ekonomik Coğrafya dersleri ile dil derslerinin bir bütünleştirilmesidir. Öğrenciler Fransızca, Almanca, Japonca ve İspanyolca dillerinden birinde zmanlaşabilirler.

Programlar 6.5 sömestr (195 kredi) zorunlu derslerin tamamlanmasından
sonra ve 1.5 sömestr (45 kredi) şu alanlardan birinde devam etmektedir;

4 Uluslararası Pazarlama (Pazarlama Bölümü)

4 Uluslararası Yönetim ve Kontrol (Yönetimsel Ekonomi Bölümü)

4 Ekonomi (Ekonomi Bölümü)

4 Uluslararası Ekonomi Coğrafyası (Ekonomik Coğrafya Bölümü)

Her program dersler ve 15 kredilik proje çalışmalarından oluşur.
Program süresi sekiz sömestridir.

Program boyunca öğrenciler eğitimlerinin bir süresini yurt dışında sürdürürler.

Her güz dönemi toplam 135 öğrenci programa kabul edilir.
Ders yapısını gösteren diyagram aşağıda verilmektedir.

Uluslar arası İşletme Programı

PROGRAM DERS YAPILARI - Örnek 2

İngiliz Dilbilimi

Toplam: 300 Kredi

Ders ÜNİTESİ TANIMI - Örnek

1. Yıl    
1. Sömestr ECTS Kredisi 2. Sömestr ECTS Kredisi
İspanyolca Fonetik (İspanyolca) Genel Dilbilimi 1 Literatür Teorileri Yabancı Dil ve Literatür I Almanca/Fransızca/İtalyanca İngiliz Dili I İngiliz Literatürüne Giriş Seçmeli 4 4 5 5 6 4 2 İspanyolca Söz Dizimi (İspanyolca) Genel Dilbilimi II İngiliz Fonetiği Yabancı Dil ve Literatür II Almanca/Fransızca/İtalyanca İngiliz Dili II İngiliz Literatürüne Giriş Seçmeli 4 4 5 5 6 4 2
Toplam 30 Toplam 30
2. Yıl  
1. Sömestr ECTS Kredisi 2. Sömestr ECTS Kredisi
Literatür Teorisi İkinci Dil ve Literatür III Almanca/Fransızca/İtalyanca İngiliz Dili III İngiliz Literatürü- 19. Yüzyıl I İngiliz Dilbilimi I Çeviri Seçmeli 5 3 6 4 5 4 3 Karşılaştırmalı Literatür Çalışmaları Genel ve Profesyonel Etik İngiliz Dili IV İngiliz Literatürü- 19. Yüzyıl II İngiliz Dilbilimi II Amerikan Literatürü I Seçmeli 4 3 6 5 5 4 3
Toplam 30 Toplam 30
3. Yıl 4. Yıl
1. Sömestr ECTS Kredisi 2. Sömestr ECTS Kredisi
İspanyolca III Anlam ve Söz Dizimi İspanyolca ve Karşılaştırma Literatür Çalışmaları İngiliz Dili III Amerikan Literatürü İngiliz Literatürü Alman Dilbilimi Modern Diller 11 8.5 11 11 8.5 5 5 İngiliz Dili IV İngiliz Literatürü III İngiliz Dilbilimi I Seçmeli (birini seçini); - - - - Almanca I - - - - Amerikan Literatürü - - - - Uygulamalı Dilbilim - - - - İngilizce Öğretim Metotları - - - - İngiltere Tarihi 17.5 14 17.5 11 11 11 11
Toplam 60 Toplam 60
5. Yıl ECTS Kredisi    
İngiliz Dili V İngiliz literatürü II İngiliz Dilbilimi II Seçmeli (birini seçiniz); - - - - Almanca II - - - - Amerikan Literatürü II - - - - Dilbilim Analizi Metotları 12 15 24 9 9 9  
Toplam 60  

Toplam: 300 Kredi

Ders ÜNİTESİ TANIMI - Örnek


Ders: Ders Kodu: Sömestri: Güneş Enerjisi ve Jeotermal Isı 307.075 7. Sömestri
Ders tipi: Haftalık Saati Kredisi Geleneksel 2 3

Dersi Veren: isim

Enstitü/Bölüm: İsim, adres, telefon ve faks

Dersin Programdaki Yeri: Ders, Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerindeki "Enerji mühendisliği" branşında seçmeli olarak verilen bir derstir.

Dersin tanımı: Güneş ısısının fiziksel ve metorolojiksel ilkeleri, tahminleri, ölçümleri Isı transferi, Güneş çeken plakaların teorisi ve uygulamaları. Jeo termal ısının kullanımında jeo- fiziksel ilkeler ve gelecek projeler.

Dersin Hedefleri: Öğrencilere güneş enerjisinin ve jeo-termal ısının teorik temellerinin kazandırılması ve bu enerji formlarını hesaplayabilme bilgisi kazandırılması.

Öğretme Metotları: Slayt ve yansılarla desteklenmiş ders anlatımı.

Ön koşullar: Matematik ve Fizik alanlarında temel bilgilere sahip olmanın yanı sıra ısı transferi hakkında da temel bilgilere sahip olma.

Öğretim Araçları: Derste gerçek olay incelemeleri.

Sınav Türü: Randevu yolu ile sözlü sınav.

Ders İçin Kayıt: Yok.

Sınav İçin Kayıt:Telefonla, Kişisel Başvuru.

Önemli Hatırlatma: Bu ders tüm teknik alanlardaki öğrenciler için uygundur.

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU VE ÖĞRENİM ANLAŞMASI

Öğrenci Başvuru Formu:
Öğrenim görülecek kurumu seçtikten sonra; kurumun hazırladığı öğrenci bilgi paketini dikkatle incelemek ve ECTS koordinatörlüğü ile bir görüşme yapmak yararlı olacaktır. Daha sonra öğrenci bir başvuru formu dolduracaktır.
Başvuru formunu doldurmak için, öğrenci kayıt yaptırmayı düşündüğü program hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bunun için de öğrencinin okulunun bölüm ECTS koordinatörü ile gideceği okul ECTS koordinatörü uyum içinde olmalıdır.
Öğrenci isterse başvuru formuna ikinci ve hatta üçüncü okul tercihlerini de yazabilir. Bu durumda, öğrenci koordinatörün de onayıyla, gitmeyi düşündüğü her bir kurum için öğrenme anlaşması düzenleyecektir.

Öğrenme Anlaşması:
Öğrenme anlaşmasını oluşturan üç unsur (öğrenci, kendi okulu ve öğrenim görmeye gideceği okul) anlaşmaya vardıklarında, başvuru formuna eklenen bir öğrenme anlaşması imzalarlar. Öğrencinin yurtdışında devam edeceği programı tanımlayan bu anlaşma öğrenci kuruma gitmeden önce yapılmalıdır. Öğrenim sözleşmesinin başarılı uygulamaları ECTS' nin en önemli boyutlarından biridir.
Öğrenci gideceği okulda alacağı dersleri yüksek öğreniminin bir parçası olarak kabul eder. Öğrencinin bağlı olduğu kurum anlaşmada belirtilen ders üniteleri için tam akademik tanınma vereceğinin garantisini önceden verir. Okul öğrenciye akademik tanınmanın nasıl gerçekleştirileceği hakkında yazılı bir belge de sunabilir. Eğer program kısmi tanınma sağlıyorsa bu durum öğrenim anlaşmasında açıkça belirtilmelidir.
Yapılan bu öğrenme anlaşmasının birer kopyası üç tarafa da (ev sahibi kurum, gidilecek kurum, öğrenci) verilmelidir.

Yapılan Anlaşmada Olabilecek Değişiklikler:
Öğrenci okula gittiğinde önceden anlaşmaya varılan program üzerinde bazı nedenlerle (seçilen derslerin uygun olmaması, zamanlama çizelgesinin uygun olmaması gibi) bir takım değişiklikler yapmak zorunda kalabilir. Bu yüzden öğrenme sözleşmesi bu tür değişikliklere açık bir biçimde düzenlenmelidir. Öğrenci kayıt olacağı programda alacağı derslerin akademik olarak tanınması için hem kendi okulunun hem de gideceği okulun anlaşma içinde olması gerektiğini bilmelidir. Yapılacak olan değişiklikler öğrenim sözleşmesinin arka tarafına uygun biçimde hem öğrenci hem de her iki kurumun koordinatörleri tarafından imzalanarak gösterilmek durumundadır. Bu tür değişikliklerde dikkat edilmesi gereken konu, değişikliklerin öğrencinin yeni okuluna varmasından kısa bir süre sonra gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Sözleşmenin yeni hali her üç tarafa da sunulmalıdır.

Örnek Formlar:
Bu kılavuzda öğrenci başvuru formları ve öğrenim anlaşma formlarının birer boş kopyası verilmiştir. Kurumlar bu aşamalarda kendi kurallarını da göz önüne alarak farklı türde formlar hazırlayabilirler.

NOT DÖKÜMÜ TRANSKRİPTLER

ECTS kredi transfer işlemi ev sahibi kurum ile öğrenciyi gönderen kurum arasında transkript kayıtlarının değişimi şeklinde olmaktadır. Transkript kayıtları öğrencinin yurt dışına çıkmadan önce ve sonraki başarılarını tanımlamaktadır. Transkript kayıtlarında öğrencinin alığı her ders yalnızca ECTS kredisi olarak değil ayrıca ulusal kredi sistemi olarak da notlandırılır. Bu kayıtlar öğrencinin hem niteliksel hem de niceliksel alanlardaki performansını göstermektedir.
Transkript’in imzalı birer örneği her üç tarafa da verilmelidir. Öğrencinin yurt dışına çıkmadan önceki not dökümünü bağlı olduğu kurum hazırlar. Eğitimini tamamladıktan sonra ise yurt dışında öğrenim gördüğü kurum not dökümünü hazırlar. Yurt dışına gidecek öğrenciler için hazırlanan ECTS transkriptine öğrencinin yüksek öğrenimi ile ilgili kayıtlarının detaylı bir kopyası eklenerek başvuru formu ile birlikte gidilecek kuruma gönderilmelidir.
Öğrencilerin sahip oldukları bu tarzdaki transkriptler yut dışındaki programlara entegrasyonlarında kolaylık sağlayacaktır. Transkriptler yurt dışındaki kurumun ECTS koordinatörlerine öğrencinin daha önceden aldığı dersler hakkında bilgiler sunup öğrencinin devam edeceği programda sahip olması gereken ön yeterliliklerin ne kadarına ne derece sahip oldukları hakkında da bilgi verir.
Öğrencilerin not kayıtları mümkün olduğu kadar çabuk hazırlanmalı ve bir sonraki öğretim yılında gereken aşamalarda kullanılmak için hazır tutulmalıdır.
Örnek Form: Kitapçığın ekler bölümünde sunulan transkript örneği model alınabilir. Kurumlar kendi transkript formlarını kullanmakta özgürdürler.

ECTS NOTLANDIRMA KREDİSİ

ECTS yurt dışında alınan eğitimin akademik olarak tanınması, hesaplanması ve karşılaştırılmasında standart bir yol izleyerek öğrencilerin başarılarının ölçülmesini ve bir kurumdan diğer bir kuruma sorunsuz bir biçimde geçişlerini sağlar. Bir çalışmanın miktarını belirten kredilerle kalitesini belirten krediler arasından bir ayırım yapılmalıdır.
Bu bölüm, ECTS notlandırma sisteminin tanımını vermekle beraber sistemin hangi temeller üstüne oturtulduğu ve nasıl çalıştığı hakkında da bilgi verecektir.

ECTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ, ÖĞRENCİ BAŞARISININ KALİTESİNİ ÖLÇMEDE ORTAK YAKLAŞIM

Sınav ya da değerlendirme sonuçları genellikle notlarla belirtilir. Avrupa'da, Not sistemi ülkeden ülkeye, kurumdan kuruma farklılık göstermektedir,
Notların yanlış hesaplanması mobil öğrenciler için büyük sorunlar yaratabilir.
Bu yüzden Avrupa Komisyonu uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturarak yukarıda bahsedilen sorunların çözümünü aramıştır. ECTS sistemi içinde bulunan 84 kurumun 80'inden toplanan bilgiler, öneriler ve istatistiksel veriler göz önüne alınarak ECTS notlandırma sistemi gözden geçirilmiştir. Tüm alanlar ECTS'nin etkililiğinin test edilmesi amacıyla kullanılması konusunda hem fikir olmuşlardır. Böylece ECTS notlandırma sistemi, eğitim kurumlarına yurt dışında eğitim alan öğrencilerinin orada aldıkları notların kendi sistemlerine dönüştürülme aşamasında yardımcı olan bir aracı konumuna gelmiştir.
ECTS notlandırma siteminin ulusal notlandırma sisteminin yerine geçme gibi bir zorunluluğu yoktur. Her yüksek ö?retim kurumu ECTS notlandırma sisteminin yanında kendi karar verdiği notlandırma sistemini kullanmakta serbesttir.

AVRUPA GENELİNDE DEĞİŞİME YARDIMCI ÖLÇEK
Yardımcı ölçekten kasıt:
Ölçek iyi bir şekilde oluşturulmuştur ve her hangi bir kurum derslerini kolaylıkla ECTS kredisine çevirebilir.
ECTS notu kurumca yapılan değerlendirmeye ek bilgi sağlar ancak kurumun not sisteminin yerine geçmez.
Not dökümünde belirtilen ECTS notu öğrencinin öğrenme başarısının yurt dışındaki öğrenim süresi öncesinde ve sonrasında vermelidir.
Bu "yardımcı ölçek" geçişliliği artırabilir, ancak kurumun kendi sitemlerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmaz. ECTS notlandırma tablosunda sayısal değerlerin yanında "iyi" "çok iyi" gibi tanımlamalarla da puanlandırma yapılır.

ECTS NOT TABLOSU

ECTS Notu

Notun başarılı öğrenciler arasındaki yüzdesi

Tanım

A

10

Mükemmel - En az hata performansı

B

25

Çok İyi - Ortalamanın üzerinde ancak bazı hatalar var.

C

30

İyi - Genelde iyi ancak bazı önemli hatalar var.

D

25

Yeterli - Yeterli ancak bazı önemli eksiklikleri var.

E

10

Geçer - Minimum standartlar karşılanıyor.

FX

-

Kalır - Kredinin verilmesinden önce bazı çalışmalar yapılması gerekiyor.

F

-

Kalır - Ciddi çalışma gerekiyor.

Mükemmel notu başarıyla öğrenciler arasında ilk %10'a giren öğrencilere verilir.

ECTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Tüm Avrupa not sistemleri ile tek bir ilişki kurulamaz. Birçok ülkede, ülke çapında geçerli olan ancak uluslar arası geçerli olmayan bir sistem vardır. Geçer notu kurumlar arsında farklılık gösterebilir.

ECTS not sistemi uygulamada kurumların kendi kararlarını vermelerine yönelik düzenlenmiştir. Kurumun not sistemine ECTS şu şekilde uyarlanabilir:

 Kurum notların öğrencilere dağılımını inceler. Yüzdelik dilimleri 10-25-30-25-10 yerine, başarılı öğrenciler için %10- %35- %65- % 90 olarak düzenlenebilir.

"Mükemmel" notunun verileceği öğrenci dilimi ilk % 10 yerine farklı olabilir. Örneğin İngiliz kurumlarında "First-class Honours" derecesi ilk %8'e giren öğrenciler için verilmektedir.

Bir dersin kredisi yıllar arasında farklılık gösterebilir.

Sınıftaki öğrencilerin sayıları az olduğunda 10-25-30-25-10 yüzdelik yapısı uygun olmayabilir. Bu durumda;

Sınıflardaki benzer düzeyler temel alınabilir,

Beş yıl süre üzerinden değerlendirme daha dengeli bir sonuç verecektir.

ECTS notu öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilerin performansı ile karşılaştırmalı bir sonuç verir.

"A" notundan "E" ye kadar olan ECTS notları için ECTS kredisi verilirken "FX" ve "F" notları için kredi verilmez. "FX" ve "F" arasındaki fark başarılı olamayan öğrenciler için ilerde uygulanacak programda farklılık yaratır. "F" ve "FX" notu ayrımı yapmayan kurumlar başarısız öğrenciler için sadece "F" notu kullanırlar.

Kurumlar kendi not sistemlerinin ECTS ‘ye dönüşümünün nasıl olacağına karar verdikten sonra dönüşümü gerçekleştirirler. Örneğin

  • Fransız eğitim kurumlarında 20 üzerinden 13 alan bir İtalyan öğrenci geçmeye hak kazanır. Fransız kurumlarında 13 alan bir öğrenci "İyi" performans göstermiş sayılır ve ECTS notu olarak "C" alır. Öğrencinin transkriptinde 13 ve "C" notu görülür. Buna dayanarak İtalyan kurumu öğrenciye 30 üzerinden 27 verir.
  • İspanya'da eğitim almış bir Alman öğrencinin transkriptinde 10 üzerinden 5 ve ECTS kredisi olarak "E" notu yer alır. Alman kurumu öğrencinin notunu 1(çok iyi)- 5 (başarısız) notlandırma sistemi üzerinden 4 ile notlandırır.
  • Hollanda'da eğitim almış bir Portekiz öğrenci ilk %10'a girmişse 10 üzerinden 9 notu alır. Öğrenci "mükemmel" derecesi alır ve transkriptinde ECTS notu olarak A notu ve ulusal not sistemi olan 9 yer alır. Portekiz'deki okul bu notu 20 üzerinden 19 olarak değerlendirir.

 Örneklerden de görüldüğü gibi yüksek öğretim kurumları ECTS not sistemini kendilerine en uygun olan şekilde kullanmakta özgürdürler.

EKLER

 BİLGİ PAKETİ İÇİN GİRİŞ ÖRNEĞİ

 GİRİŞ

 NEDEN ECTS?

 Avrupa Komisyonu öğrenci ve yüksek öğretim kurumunun yararı için eğitimin kalitesinin artırılması ve üniversiteler arası işbirliğini desteklemektedir. Erasmus programı açıkça göstermiştir ki yurt dışında eğitim gidilen ülkenin kültürü, dili hakkında bilgi edinmek için ve akademik ve profesyonel kariyer gelişimi için çok yararlı bir program.

Avrupa çapında öğretmen ve öğrencilerin değişiminin sağlanacağı eğitimin ilk koşulu çalışmaların tanınmasıdır. Bu nedenle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Erasmus programı kapsamındaki bir pilot çalışma ile geliştirilmiştir. ECST'nin pilot çalışmasının değerlendirmesi ile komisyon ECTS'yi Socrates programında özellikle Erasmus (yüksek öğretim) kapsamında kullanmaya karar vermiştir. Artık ECTS sistemi yüksek öğretimin Avrupa boyutunda daha geniş bir kullanım alanına sahiptir.

ECTS kurumlar arasında geçişliliği sağlamak için bir araç görevi yapar. Sistem ortak bir değerlendirme kriteri oluşturarak öğrencilerin öğrenimlerinin değerlendirmesini kurumlar için daha kolay bir hale getirmiştir. ECTS sistemi 3 temel elemente dayanır: bilgi (programlar ve öğrenci başarısı hakkında), ikili anlaşma (partner kurumlar ve öğrenci arasında), ve ECTS kredisi (öğrencinin tamamlaması gereken iş yükünü göstermek için)

 ECTS'NİN TEMEL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi ECTS sistemi 3 ana elemente dayanır: bilgi (programlar ve öğrenci başarısı hakkında), ikili sözleşme (kurumla öğrenci arasında) ve ECTS kredisinin kullanımı (öğrenci iş yükünün göstergesi olarak). Bu üç temel element bu alanda üç dokümanın kullanımı ile işe koşulur: Bilgi paketi, başvuru formu/ öğrenme anlaşması, not dökümü (transkript). ECTS sistemi çoğunlukla çalışmalarını yurtdışında yürütmek isteyen öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılır. ECTS içerik, yapı ya da programların denkliği gibi konularda düzenleme yapmaz. Tüm bu konular ilgili yükseköğretim kurumunun işbirliği sözleşmesinde belirtmesi gereken kalite ile ilişkili konulardır. ECTS kurumlar arası geçişi kolaylaştırır ve akademik tanınma için temel oluşturur. Tam akademik tanınma; yurtdışında alınan eğitimin (içerik ve çalışılan program farklılaşsa bile), gelinen üniversiteyle karşılaştırılabilir (sınavlar dahil) bir sürede tamamlanmasını gerektirir. ECTS'nin kullanımı gönüllülük esasına ve karşılıklı güvene dayanır. Her bir kurum kendi ortağını seçer.

 GEÇİŞLİLİK

ECTS şu yollarla geçişlilik sağlar;

- ECTS kredisi: Bu kredi, öğrencinin her bir ders için tamamlaması gereken işgücünü gösteren sayısal değerdir.

- Bilgi paketi: Çalışanlara ve öğrencilere bölümler, fakülteler, organizasyon, çalışanların genel yapısı ve ders üniteleri hakkında yazılı bilgi sağlar (Bkz. Bilgi Paketi bölümü).

- Not dökümü (Transkript): Öğrenci başarısını gösterir not dökümü kurumlar arası geçiş sağlayabilecek, dönüşümü kolay olacak nitelikte olmalıdır.

- Öğrenim anlaşması: Öğrencinin geldiği kurum, ev sahibi kurum ve öğrenci arasında yapılan ve çalışma programları dersler için gerekli ECTS kredilerini gösteren bir anlaşmadır.

 

Yurtdışındaki çalışmaların akademik tanınması için iyi iletişim ve esneklik gereklidir. Bu açıdan ECTS koordinatörlerine akademik ve yönetimsel açıdan önemli roller düşmektedir.

ECTS kredileri, modüler eğitim alan doktora öğrencileri tarafından da kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Öğrencilere düzenli bir ders ünitesi sunulmalı ve öğrenciler gittikleri üniversitenin kendi öğrencileri için uyguladıkları programdan farklı bir programa tabi tutulmamalı, aynı programı izleyebilmelidirler.

Ayrıca ECTS ileri düzeyde yurtdışındaki çalışmalara olanak sağlar. ECTS ile öğrenciler gittikleri kurumda eğitimlerini tamamlayabilir, hatta isterlerse üçüncü bir kuruma geçebilirler. Bu durumun kabul edilebilir olup olmadığına kurumların kendisi karar verir. Bu noktada not dökümü öğrencinin akademik geçmişi hakkında bilgi verir ve kurumun karar vermesine yardımcı olur.  

KAYNAKLAR

ECTS ile ilgili detaylı bilgi için İnternet'te başvurulabilecek web sitesi:

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.php

Recognition of Qualifications, The National Union of Students in Europe, 1998.

 Bazı üniversitelerin ECTS ile ilgili web sayfaları aşağıdadır:

http://www.ankara.edu.tr

http://www.uni-leipzig.de/~akadem/eng/ects/index.php

http://www.tpu.ee/International

http://www.ku.lt/eng/studijos.php

http://www.info.su.se/English/Edu/ECTS

http://www.shu.ac.uk/services/stu_guidance/international/exchange/ects.php

http://www.uwasa.fi/opintotsto/ects-guide

http://www.abdn.ac.uk/socrates/ectsintr.hti

http://www.djh.dk/uddannelse/internationaleuddannelser/utxt7c.php

http://dibe.unige.it/department/micro/ECTS/ects.php

http://technopol.be/isti/english.ht

http://www.ucm.es/info/vicrint/ects/ectsen.php

http://www.med-rz.uni-sb.de/med_fak/anatomie/ects/InfoPackIntro.php

http://www.uni-koblenz.de/fb4/ECTS/Online/intro.php

http://www.jus.uio.no/sekr/ects/1999_2000.php

http://www.chem.duke.edu/~bonk/ECTS/ECTS_brochure.php

http://www.univaq.it/rein/ects-aq.php

http://www.fh-wolfenbuettel.de/Studium/ects

http://www.ltdk.helsinki.fi/valinnat/ects.asp

http://www.uib.no/mnfa/studie/ECTS

http://www.jur.uib.no/sekr/Utland/English/ECTS/INDEX.php

http://www.wlv.ac.uk/registry/modules/page1.php

http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/studyinfo/en/ects/ects-english.php

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) genel bilgi